Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO THANH THIẾU NHI NHÀ THIẾU NHI QUẬN NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ MỞ RỘNG LẦN I NĂM 2021

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

# Trước
Prev
Sau
Next
Sự kiện
Event
Điệu
Dance
Heat VĐV
Athletes
Thời gian
Time
1 Đồng Diễn - Formation (Chung kết)
S, C, R, J, P, W, T, VW, F, Q 1 7 11:30 24/1
2 DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 11:57:30 24/1
3 DT Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 11:57:30 24/1
4 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 11:57:30 24/1
5 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 11:57:30 24/1
6 DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 12:00:15 24/1
7 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 12:00:15 24/1
8 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 12:00:15 24/1
9 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 3 12:00:15 24/1
10 DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 12:03:00 24/1
11 Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 12:03:00 24/1
12 DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 12:05:45 24/1
13 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 12:05:45 24/1
14 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 12:05:45 24/1
15 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 16 (Chung kết)
C, R 1 3 12:05:45 24/1
16 Nhi đồng 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 12:11:15 24/1
17 Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 12:11:15 24/1
18 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:16:45 24/1
19 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:16:45 24/1
20 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:16:45 24/1
21 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:16:45 24/1
22 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:16:45 24/1
23 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:16:45 24/1
24 Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 4 12:25:00 24/1
25 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 5 12:25:00 24/1
26 Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 12:25:00 24/1
27 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:27:45 24/1
28 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:27:45 24/1
29 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 14 (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 12:27:45 24/1
30 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:27:45 24/1
31 Nhi đồng 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 12:38:45 24/1
32 Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 12:38:45 24/1
33 Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 12:38:45 24/1
34 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:44:15 24/1
35 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:44:15 24/1
36 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:44:15 24/1
37 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:44:15 24/1
38 Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 12:44:15 24/1
39 Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 12:52:30 24/1
40 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 12:52:30 24/1
41 Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 12:52:30 24/1
42 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C, R 1 2 12:52:30 24/1
43 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 18 (Chung kết)
C, R 1 3 12:52:30 24/1
44 Nhi đồng 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:58:00 24/1
45 Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 4 12:58:00 24/1
46 Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 12:58:00 24/1
47 DT Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 13:09:00 24/1
48 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 5 13:09:00 24/1
49 Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 2 13:11:45 24/1
50 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:11:45 24/1
51 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:11:45 24/1
52 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 11 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:11:45 24/1
53 Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 13:20:00 24/1
54 Thiếu nhi 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 13:20:00 24/1
55 Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 4 13:22:45 24/1
56 Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 13:25:30 24/1
57 Thiếu nhi 1 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 13:28:15 24/1
58 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 13 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:31:00 24/1
59 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 12 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:31:00 24/1
60 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 10 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:31:00 24/1
61 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:31:00 24/1
62 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J, P 1 3 13:39:15 24/1
63 Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, J, P 1 4 13:39:15 24/1
64 Thiếu niên 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 13:53:00 24/1
65 Trước Thanh Niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 13:53:00 24/1
66 Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 13:55:45 24/1
67 Thiếu niên 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 13:55:45 24/1
68 Thiếu niên 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 13:58:30 24/1
69 Trước Thanh Niên - Hạng E3 Latin (Chung kết)
J 1 2 13:58:30 24/1
70 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 14:01:15 24/1
71 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 15 (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 14:01:15 24/1
72 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 21 (Chung kết)
C, R 1 3 14:12:15 24/1
73 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C, R, J 1 3 14:17:45 24/1
74 Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 14:17:45 24/1
75 Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 14:17:45 24/1
76 Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 14:26:00 24/1
77 Trước Thanh Niên - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 14:26:00 24/1
78 Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 14:31:30 24/1
79 Thiếu niên 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 14:31:30 24/1
80 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 17 (Chung kết)
C, R 1 3 14:31:30 24/1
81 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 14:31:30 24/1
82 Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 4 14:37:00 24/1
83 Thiếu niên 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 14:37:00 24/1
84 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 19 (Chung kết)
C, R 1 3 14:39:45 24/1
85 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Q.Ninh Kiều Tp.Cần Thơ - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 14:39:45 24/1
86 Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 14:39:45 24/1
87 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FD4 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
S, C 1 2 14:45:15 24/1
88 Trước Thanh Niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 14:50:45 24/1
89 Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 20 (Chung kết)
C, R 1 3 14:50:45 24/1
90 Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, J, P 1 3 14:56:15 24/1
91 Trước Thanh Niên - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 15:10:00 24/1
Nghỉ giải lao
Breaks
Kết Thúc Giải - Trao Giải
15:21:00